Alle søknader om støtte skal ha et vedlagt budsjett med alle relevante forventede utgifter og inntekter.

Fondets støtte er øremerket honorar til de medvirkende profesjonelle utøvende kunstnerne som er bosatt og hovedsakelig har sitt virke i Norge. Likevel skal alle andre honorar og utgifter gjøres rede for på utgiftssiden av budsjettet.
Honorar til alle medvirkende - utøvere og andre – bør spesifiseres med navn og rolle/oppgave i budsjettet. For eksempel: Regissør NN, Scenograf NN, Musiker NN osv.
Du bør så langt det lar seg gjøre hente inn faktiske priser på alle tjenester du vil benytte.

Fondet fullfinansierer ikke prosjekter. Det betyr at det må være flere poster enn den omsøkte støtten fra fondet på inntektssiden av budsjettet (dette gjelder ikke nødvendigvis for søknader om reisestøtte og reise- og etterutdanningsstipend). Dette kan være billettinntekter, platesalg (for innspilling), annen omsøkt støtte, egeninnsats mm.
Gjør rede for om annen støtte er innvilget eller bare omsøkt.
Egeninnsatsen kan brukes til å justere budsjettet slik at du havner på en realistisk søknadssum.

Summen av utgifter skal være like stor som summen av inntekter. Balansen skal være lik null.

Eksempler på ulike typer budsjett:
Husk at dette kun er eksempler, ikke maler - Lag et budsjett som er tilpasset ditt prosjekt

Eksempel på innspillingsbudsjett - pdf
Eksempel på budsjett til prosjektstøtte Musikk - pdf
Eksempel på budsjett til prosjektstøtte Dans/Teater/Musikkteater - pdf

Budsjett til søknader om reisestøtte og stipend vil som regel være ganske enkle, med utgifter til reise, kost og losji og eventuelt kursavgift og liknende. På inntekssiden kan man sette den omsøkte støtten fra FFUK, annen omsøkt støtte (for eksempel fra Stikk.no) og egenandel.

Budsjett til søknader om støtte til Kurs/Seminar vil normalt inneholde honorar til instruktører samt deres reise og opphold, leie av lokaler, rekvisitter mm.

Budsjett og regnskap
Mange forveksler disse to. Her er forskjellen:

Budsjett: En oppstilling av alle forventede utgifter og inntekter med så nøyaktige tall som mulig - settes opp i forkant av prosjektet. Et riktig oppsatt budsjett skal være i balanse, altså gå i null.

Regnskap: En oppstilling av alle faktiske utgifter og inntekter med helt nøyaktige tall - settes opp etter at prosjektet er gjennomført. Et riktig oppsatt regnskap skal vise det faktiske resultatet, og er dermed ikke nødvendigvis i balanse.