Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

OM FOND FOR UTØVENDE KUNSTNERE

Fond for utøvende kunstnere gir støtte til prosjekter der det deltar profesjonelle utøvende kunstnere, og til innspillinger som foretas i Norge. For begge tilfeller må utøverne bo og hovedsakelig ha sitt virke i Norge. Fondets prosjektstøtte er øremerket honorar til de medvirkende profesjonelle utøverne som er bosatt i Norge.

Historikk

Stortinget vedtok i 1956 en lov om bruk av opptak av utøvende kunstneres prestasjoner, hvilket den gangen ville si bruk av plater eller båndopptak. Loven fastsatte at den som bruker opptak offentlig skulle betale en avgift for dette. Til forskjell fra den rene vederlagstanken, hvor den som har spilt inn opptaket får vederlag for hver gang opptaket blir framført offentlig, gikk man i "fondsloven" inn for en solidarisk og kulturpolitisk løsning, som skulle gi alle profesjonelle, norske utøvere adgang til å søke støtte fra Fondet. Året etter ble Fond for utøvende kunstnere opprettet.
Senere har loven blitt endret noe, senest sommeren 2000, da retten til vederlag ved offentlig framføring av opptak ble innført, og gjeninnføring av avgift til Fondet for bruk av ikke-vernede opptak i kringkasting ble vedtatt.

Avgift til fondet

Lovendringene medfører at brukerne nå skal betale vederlag til Gramo for bruk av vernede opptak, og avgift til fondet for bruk av ikke-vernede opptak. Dette gjelder både for kringkasting og annen offentlig bruk. Avgiften og vederlaget skal ligge på samme nivå, slik at det ikke skal "lønne seg" å bruke det ene framfor det andre. På denne måten får altså norske utøvere vederlag via Gramo hver gang deres innspillinger blir benyttet i radio, på et diskotek eller lignende. Samtidig har disse utøverne - og også alle de andre profesjonelle utøverne som lever av å være musikere, sangere, skuespillere, dansere osv., muligheten til å søke Fondet om støtte til prosjekter, stipend, reiser, etc.

Kulturfond

Norge har dermed et to-delt system for utøvere, en vederlagsordning og en kulturpolitisk ordning. Den sistnevnte er det altså Fondet som står for, og Fondets inntekter vil i framtiden kun komme fra bruk av ikke-vernede opptak. Dette er opptak som ikke har vern etter Åndsverkloven, hvilket i hovedsak vil si amerikanske innspillinger. Altså opptak som norske utøvere ikke har rettigheter til.
Stortinget har fastslått at Fond for utøvende kunstnere nå er et rent kulturfond, og Fondets midler skal benyttes til støtte for profesjonelle utøvere som bor og har sitt virke i Norge, og til norske innspillinger. Fondet skal sikre bredde i uttrykksformer. Som kulturfond har man - innenfor de økonomiske rammer vi har til rådighet - også en forpliktelse overfor landets innbyggere: at disse har tilgang til levende utøverprestasjoner innenfor alle sjangere og utøverkategorier.

ABOUT THE FUND FOR PERFORMING ARTISTS

The Fund for Performing Artists provides funding for projects in which professional performing artists participate, and for recordings made in Norway. In both instances the artists must live in Norway and carry out most of their work there.

Levies to the Fund
Changes in legislation entail that users must pay remuneration to Gramo (joint collecting society in Norway for musicians, performing artists and phonogram producers) for the use of copyright-protected recordings, and a levy to the Fund for the use of non-protected recordings. This applies both to broadcasting and to other public use. The levy and remuneration must be of a similar amount so that there is nothing to be gained from using one rather than the other. Norwegian artists will thus receive remuneration via Gramo every time their recordings are played on the radio, at a discotheque etc. At the same time these performers – as well as all other professional performing artists who earn their living as musicians, singers, actors, dancers etc. – can apply to the Fund for funding for projects, grants, trips etc.

Cultural Fund
Norway therefore has a two-part system for performing artists – a remuneration scheme and a cultural policy scheme. The Fund has responsibility for the latter, and in the future the Fund’s revenues will be derived solely from the use of non-protected recordings. These are recordings that are not protected by the Copyright Act and are recordings to which Norwegian performing artists have no rights. The Stortinget (the Norwegian Parliament) has resolved that the Fund for Performing Artists is purely a cultural fund and that the Fund’s revenues must be used to support professional performers who live and work in Norway, and for Norwegian recordings. In its role as a cultural fund, the Fund must ensure that there is a wide diversity of cultural expression. The Fund also has a commitment within the present financial framework towards the population as a whole to ensure that people throughout Norway can enjoy live performances within all genres and with all categories of performing artists.

 

(Siden er oversatt av statsautorisert translatør Jennifer Follestad)

Language Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk